Cradle to Cradle®

Det å være et Cradle to Cradle®-selskap betyr å gå enda lengre enn hva de fleste oppfatter som bærekraft.

Innen 2020 vil alle våre materialer være frie for stoffer som kan være skadelige (selv om de er tillatt av alle forskrifter, er visse kjemiske komponenter ikke sunne nok til å kvalifisere som Cradle to Cradle®), all anvendt energi være fornybar, spesialdesignede varer kunne tas tilbake og brukte materialer brukes til å lage nye kvalitetsprodukter. Dette vil sette en stopper for den kontinuerlige tappingen av jordklodens ressurser for å dekke økende etterspørsel fra forbrukere over hele verden.

Kort sagt gjør visjonen det mulig for selskaper og mennesker å ha det godt, og samtidig ta hensyn til jordklodens delikate økosystem og begrensede ressurser. Den tar for seg tre globale utfordringer vi står overfor: giftighet i materialer, klimaendring og ressursknapphet. Den dreier seg også om å sikre at alt vi gjør påvirker menneskers helse på en positiv måte. De fem kriteriene Desso og andre Cradle to Cradle®-selskaper må holde fast ved er:

Desso Material health

1) Materialhelse  - sørge for at alle kjemiske ingredienser i produkter er definert som positive (enten optimale/grønne eller akseptable/gule). Disse bedømmes etter et sett med kriterier for miljø og menneskers helse, og alle ingredienser som klassifiseres som røde (høyrisiko) eller grå (udefinerbare) må fases ut og erstattes med andre.

Desso har oppnådd dette med sin nye DESSO EcoBase®-bakside. Den inneholder et polyolefinbasert lag som er 100 % trygt resirkulerbart i Dessos produksjonsprosess. Teppefliser med DESSO EcoBase® har fått et Cradle to Cradle®-sølvsertifikat for å ha nådd et nivå der 97 % av materialene er positivt definert1) (grønne eller gule).

Material Reutilization

2) Gjenbruk av materialer - du må kunne identifisere materialstrømmene som kan gjenbrukes når produktet innhentes etter kunden eller forbrukeren har brukt det. Disse materialene vil bli gjeninnført som næringsstoffer, enten i produksjonsprosessen (teknisk sfære) eller til jorden (biosfære).

Kjernen i Cradle to Cradle®-filosofien er ideen om at «avfall er mat» [waste equals food]. I denne sammenheng har Desso utviklet teknologi for å innhente tepper og resirkulere eller gjenbruke materialene i dem.

I dag innhenter vi brukte tepper fra kunder og konkurrenter, for deretter å skille garn og andre fibre fra baksiden. Dette gir to strømmer ab hovedmaterialer som kan resirkuleres. Etter en ytterligere rensing vil garnet (som innfrir renhetskravene) returneres til garnprodusenten og brukes til å produsere nytt garn. I den komplette prosessen vil det være nødvendig med noe ubrukt materiale for kompensering av tap og ineffektivitet i prosessen. Baksiden som vi bruker i dag er laget av bitumen, og dette resirkuleres som verdifullt råmateriale for vei- og takleggingsindustrien. Alle fragmenter som ikke kan resirkuleres vil bli brukt som sekundært drivstoff i sementindustrien.

For garn av typen polyamid 6 vil denne prosessen finne sted hos Aquafil, en av garnleverandørene våre. Aquafil har utviklet en patentert teknologi ved sitt regenereringsanlegg for å gjøre polyamid 6-teppefibre som blir innhentet etter bruk om til ny polyamid 6 igjen og igjen.

Desso Renewable energy

3) Bruk av fornybar energi - Ett av de tre kjerneprinsippene for Cradle to Cradle® (de to andre er «avfall er mat» [waste equals food] og oppfordring til mangfold slik som i naturen) er å bruke oppspart energi fra sollys, noe som betyr at energien som forbrukes skal være fornybar, så lenge dette er mulig. Slik vil Cradle to Cradle®-selskaper som Desso kunne være sikre på at det de gjør og produserer er bra for miljøet og menneskers helse.

Fra 2007 til 2011 halverte Desso sitt CO2-utslipp takket være økt bruk av miljøvennlig energi (hovedsaklig vannkraft og biomasse). I tillegg er taket hos Desso dekket av 25 000 m2 med solceller. Målet er å bruke kun fornybar energi innen 2020.

Desso Water Stewardship

4) Vannforvaltning - Selskaper som følger denne ruten må bevise at de bruker sine vannressurser på en ansvarlig og effektiv måte, og at utslippsvannet fra fabrikker til lokale elver er så rent som mulig.

Desso social responsibility

5) Sosialt ansvar - Selskaper må bevise at de lever opp til de høyeste ansvarsprinsipper i forbindelse med sine ansatte, og arbeide for å forsikre seg om at selskaper i deres leveransekjede ikke bryter med disse prinsippene. Desso har forpliktet seg til å overholde  SA8000 -standarden, som fastsettes av den ikke-statlige organisasjonen Social Accountability International (SAI). Den er en av verdens første sosiale sertifiseringsstandarder som er åpen for granskning og dekker prinsipper og prosedyrer for beskyttelse av arbeideres grunnleggende menneskerettigheter.

1) Positivt definert = alle ingredienser er bedømt som enten grønne (optimale) eller gule (akseptable) i henhold til bedømmelseskriteriene under Cradle to Cradle®. Som beskrevet i Cradle to Cradle®-sertifiseringsprogrammet versjon 2.1.1, utarbeidet av MBDC september 2008, oppdatert januar 2011.

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email