Betingelser og vilkår

Vennligst les følgende vilkår før du bruker Dessos nettsted. Ved å aksessere og bruke nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å forholde deg til vilkårene i denne avtalen ('Avtale'). Desso kan når som helst endre disse vilkårene. Din fortsatte bruk av dette nettstedet utgjør godtak av de vilkårene som er angitt på det tidspunktet du bruker det. Du bør besøke denne siden før du bruker dette nettstedet, for å gjøre deg kjent med de gjeldende vilkår du er forpliktet av. 

Personvern
Desso innhenter informasjon om brukerne av dette nettstedet. Innhenting av denne informasjonen reguleres av Dessos Online Policy for Personvern.

Konsernidentifikasjon og Varemerker
Alle registrerte og/eller uregistrerte varemerker og/eller servicemerker brukt eller henvist til på nettstedet tilhører DESSO Holding BV og/eller dets tilknyttede selskaper, hvis ikke annet er oppgitt. Du har ikke tillatelse til å bruke, kopiere, reprodusere, republisere, laste opp, gjøre tilgjengelig på Internett, overføre, distribuere eller endre disse merkene på noen måte uten forutgående, skriftlig tillatelse fra Desso. Bruken av Dessos varemerker og/eller servicemerker på ethvert annet nettsted er forbudt. 

Opphavsrett
Alt materiale på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett (copyright), unntatt hvis annet er uttrykkelig angitt. 2015 DESSO Holding BV. Med enerett. 

Eiendomsrett til innhold
Du bekrefter og godtar at innholdet, inkludert men ikke begrenset til tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, video eller annet materiale dette nedstedet inneholder, i sponsorannonser eller i annen informasjon presentert for deg ('Innhold'), er beskyttet av opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter eller -lover. 

Desso gir deg tillatelse til å elektronisk kopiere og skrive ut deler av nettstedet til personlig bruk. Imidlertid beholder Desso opphavsretten til alt slikt materiale. Du forstår og godtar at du kun har lov til å bruke dette innholdet som uttrykkelig tillatt under denne avtalen og at du ikke kan kopiere, reprodusere, distribuere eller skape deriverte verk av dette innholdet uten Dessos forutgående, uttrykkelige tillatelse. 

Lenker
Desso forbyr bruk av Dessos varemerker som 'lenke' på eller fra noe annet nettsted, med mindre Desso har godkjent lenken på forhånd. Våre nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder. Samtidig som vi håndhever vår personvernpolicy hva angår informasjon innsamlet på våre nettsteder, er vi ikke ansvarlige for noen informasjon du gir til andre nettsteder du måtte få tilgang til gjennom lenker på våre sider.

Garantifraskrivelse
Desso garanterer ikke at dette nettstedet vil innfri dine behov eller at det vil være uten avbrudd, betimelig, sikkert eller feilfritt; ei heller gir Desso noen garanti for de resultater som måtte oppnås fra bruken av dette nettstedet eller for nøyaktigheten eller påliteligheten i noe av informasjonen som er innhentet gjennom dette nettstedet. 

I tilfelle tvil eller ulike fortolkninger, skal den engelske versjonen være gjeldende fremfor alle andre språkversjoner.
 
Du forstår og godtar at alt innhold lastet ned eller på annen måte fremskaffet gjennom bruk av dette nettstedet er innhentet på din egen risiko og at du alene vil stå ansvarlig for eventuelle skader på ditt datasystem eller tap av data som følge av nedlastingen av slikt innhold. 

Begrensning i erstatningsansvar
Desso gjør sitt beste innen rimelighetens grenser for å legge ut korrekt informasjon på dette nettstedet. Ikke desto mindre forstår og godtar du ubetinget at Desso ikke skal være erstatningsansvarlig for noe tap eller noen skade (direkte, indirekte, strafferettslig, reell, følgeskade, tilfeldig, spesiell, dispensert eller annet) som oppstår som følge av enhver bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, eller som er resultatet av eventuelle feil eller utelatelser i nettstedets innhold, uansett på hvilket grunnlag det fremsettes påstand om erstatningsansvar, selv om Desso er blitt informert om muligheten for slikt tap eller slik skade. Dette inkluderer erstatning for uaktsomhet eller grov uaktsomhet. Merk: noen domsmyndigheter vil kanskje ikke tillate utelukkelse eller begrensning av erstatningsansvar for tilfeldige- eller følgeskader, så utelukkelsene ovenfor vil muligens ikke gjelde for deg. 

Skadeserstatning
Du godtar å, for egen regning, holde Desso, deres styremedlemmer, direktører, ansatte, agenter, tilknyttede selskaper, distributører og lisensinnehavere skadesløse og forsvare dem og holde dem sakesløse for og mot eventuelle dommer, tap, mangelfullhet, skadeserstatninger, økonomiske forpliktelser, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og -utgifter) som oppstår i forbindelse med eller på grunn av eventuelle krav, fordringer, tvistemål, søksmål eller rettssak på grunnlag av denne avtalen eller i forbindelse med din bruk av dette nettstedet eller noe produkt eller noen tjeneste forbundet med det. 

Forbeholdte rettigheter
Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er innvilget heri, er forbeholdt.

  • Del denne siden
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email